WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Dnia 20 listopada 2016r. odbyły się  wybory do PRD w parafii pw. Św. Mikołaja w Reptach Śl. W wyborach głosowało 308 wiernych (każdy mógł wybrać 1 osobę spośród 11 osób z listy).
W wyniku przeliczenia głosów do PRD na nową kadencję weszły następujące osoby:

 

1. Z wyboru parafian:
Baic Piotr
Hasterok Grażyna
Zając Andrzej
Herman Teresa
Zając Ewelina
Pietryga Bożena
Blacha Hanna
Mężyk Piotr

2.    Pozostali członkowie PRD
a)    Z urzędu:
Ks. Andrzej Wandzel - wikariusz

b)    Z nominacji:
Dragon Stanisław - szafarz
Pfeifer Patryk – organista

Wymienieni kandydaci przyjęli wybór.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI GLIWICKIEJ

•  Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
•  Kadencja PRD trwa 5 lat.
•  Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
•  Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
•  Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
•  Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
a.    maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,
b.    maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,
c.    maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,
d.    maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
•  W skład PRD wchodzą członkowie:
a.    z urzędu
- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach
- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
b.    z nominacji:
- przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
- inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
c.    z wyboru parafian.
•  Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.
•  W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.
•  Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać następujące sekcje:
a.    katechetyczno - młodzieżową
b.    charytatywną
c.    liturgiczną
d.    ekonomiczno - gospodarczą i inne
•  Sekcji ekonomiczno - gospodarczej przysługują kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone przez oddzielne przepisy diecezjalne.
•  W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
•  Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu.
•  Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
•  Zebrania PRD zwołuje proboszcz (przynajmniej 4 razy w roku) i im przewodniczy. Poszczególne sekcje - w miarę potrzeb - powinny spotkać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
•  Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.
•  Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
•  Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
•  Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
•  Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
•  Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
•  Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej .
•  Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
•  Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. WDG 1(4) 1993 s.66-68)
•  Powyższy Statut zatwierdzam do odwołania

BISKUP GLIWICKI

wstecz